İLÂN

EKSİK EVRAKI BULUNANLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ NETİCESİNDE BAŞVURULARI KABUL EDİLENLER VE YEMİNE İLİŞKİN DUYURU

1. 6754 Sayılı Bilirkişilik Kanununun 8/1-b ve 12/3 maddeleri ile Bilirkişilik Kanunu Yönetmeliğinin 21/1-b ve 46 maddeleri uyarınca bilirkişiliğe kabule ve bilirkişilerin sicile ve listeye kaydedilmesine karar vermek görevimiz doğrultusunda Bölge Kurulumuz tarafından, yetki çevremiz olan ANKARA, AKSARAY, BARTIN, BOLU, ÇANKIRI, DÜZCE, ESKİŞEHİR, KARABÜK, KARAMAN, KASTAMONU, KAYSERİ, KIRIKKALE, KIRŞEHİR, KONYA, NEVŞEHİR, SİVAS, YOZGAT ve ZONGULDAK illeri adli ve idari yargı merciileri, icra müdürlükleri ve tüketici hakem heyetlerince yapılacak görevlendirmelere esas olmak üzere hazırlanacak bilirkişi listesi için yapılan ilan ile Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığının 29/11/2017 tarihinde internet sitesinde yayımladığı bilirkişiliğe kabule ve bilirkişilik başvuru usul ve esaslarına ilişkin duyuruda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda 01/12/2017 ila 11/12/2017 tarihleri arasında gerek bizzat bölge kurulumuza, gerek yetki çevremizde bulunan ilk derece mahkemeleri adli yargı adalet komisyonlarına müracaat ile ve gerek e-devlet sistemi üzerinden bilirkişilik yapmak isteyenlerin başvuruları alınmıştır.

2. Başvurularda gerek Daire Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda belirtilen belgeler ve gerek kurulumuz internet sayfasında yer alan başvuru için istenilen belgeler ilan edilmiştir.

3. Kurulumuzca yapılan değerlendirmeler öncelikle usul yönünden istenilen bütün belgelerin tamam olup olmadığı noktasında yapılarak duyurularda belirtilen belgelerinde eksiklik bulunanlar 26/12/2017 tarihinde ilan edilmiş ve ilgililere eksikliklerini tamamlamaları için 15 günlük kesin süre verilmiştir.

4. Kurulumuzca yapılan değerlendirme neticesinde eksik belgelerini ibraz edenlerin evrakı esas yönünden de incelenerek aranan nitelikleri taşıdıkları belirlenen kişiler duyurunun ekinde liste halinde gösterilmişlerdir. Bu listede başvuruları kabul edilen kişilerin kabul edilen uzmanlık alanları yer almamaktadır. Kabul edilen uzmanlık alanları bilirkişiliğe kabul edilen kişilerin yeminleri yaptırıldıktan sonra 30/01/2018 tarihinde yapılacak liste güncellemesinde gösterilecektir.

5. 6754 sayılı kanunun 10/1-b maddesine 23/6/2017-691 s. KHK/10. Md ile eklenen terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak koşulu yönünden başvuru ve değerlendirme sürelerinin kısalığı sebebiyle kurulumuzca adli sicil kayıtları dışında herhangi bir araştırma yapılamamakla birlikte bu araştırmanın sonraki süreçte de yapılması mümkün görülerek bu konudaki detaylı araştırmanın listelerin ilanından sonra yapılması kararlaştırılmıştır.

6. Bu liste içerisinde yer almakla birlikte başvurularının içerisinde birden çok uzmanlık ve/veya alt uzmanlık alanını seçenlerin 30/01/2018 tarihinde yapılacak liste güncellemesinde yer alan uzmanlık alanlarına bakılarak bu ilanda görülmeyen uzmanlık alanlarının bir kısmı yönünden aranan kriterleri taşımadıkları ve dolayısıyla bu alanlar bakımından başvurularının reddedildiği kabul edilmiştir. Başvuruları kısmen reddedilen bu kişilerin 30/01/2018 tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Başkanlığımıza verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine beyanda bulunmak veya bir başka Bölge Kurulu veya Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı veyahut Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla dilekçe gönderilmek suretiyle Bilirkişilik Bölge Kurulumuza itirazda bulunabileceklerdir.

YEMİN TARİHİ VE YERLERİ

7. Eksik evrakını tamamlayarak yaptıkları başvuruları uygun görülerek kabul edilen ekteki listede yer alan kişiler, 6754 S.K.'un 12/4 ve Bilirkişilik Kanunu Yönetmeliğinin 44. Maddesi uyarınca, ilgililerin bulundukları yere göre Bölge Kurulumuz ya da bölge kurulu bulunmayan yerlerde bulundukları yer ilk derece mahkemesi adli yargı adalet komisyonlarınca, takvimin sıkışıklığı da dikkate alınarak 25/01/2018 tarihinde 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 64 üncü maddesinin beşinci fıkrası ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 271 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen usule göre yemin ederek görevlerine başlayacak olup yemin edenlere ilişkin hazırlanacak liste görevlendirmeler için esas alınacak bilirkişi listesi olacaktır.

8. Eksik evrakını tamamlayarak yaptıkları başvuruları uygun görülen kişiler kendilerine en yakın yer komisyonu neresi ise (Ankara Bilirkişilik Bölge Kurulunun yetki çevresinde olmak kaydıyla) oraya müracaat ederek yeminlerini yapabileceklerdir. Komisyonlar yemin yerlerine ilişkin internet sayfalarından duyuru yapacaklardır.

9. Yemin edenlerin muhakkak surette yemin tutanağını imzalayıp görevli personele vermesi gerekmektedir. Zira, görevli personel tarafından kurulumuza iletilecek bu yemin tutanaklarına göre kimlerin yemine katıldıkları tespit edilecek ve böylece ilan edilecek bilirkişi listesi oluşturulacaktır.

10. Haklı ve kabul edilebilir bir mazereti nedeniyle yemin için tayin edilen günde hazır bulunamayanların bölge kurulumuza yapacakları başvuru ile mazeretlerinin kabul edilmesi durumunda belirlenecek bir günde yeminleri yaptırılacaktır.

11. Ankara (Doğu-Batı) Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonlarının yetki çevresinde bulunan Ankara ili ve ilçelerinin tamamında yerleşik olan bilirkişilerin yeminleri 25/01/2018 günü saat 09:30 ile 17:00 saatleri arasında mesai saatleri içerisinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin Mustafa Kemal Mah. 2151. Cadde, No:34/B Söğütözü - Çankaya/ANKARA adresinde bulunan binasında yapılacaktır.

Tebliğ mahiyetinde ilanen duyurulur. 22/01/2018

EKSİK EVRAKI BULUNANLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ SONUCUNDA KABUL EDİLENLERİN LİSTESİ

SİTEMİZİ
 
2017 | Ankara Bilirkişilik Bölge Kurulu
Mustafa Kemal Mah. 2151. Cadde, No:34/B Çankaya/ANKARA