İLÂN

EKSİK EVRAKI BULUNANLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ NETİCESİNDE BAŞVURULARI RED EDİLENLERE İLİŞKİN DUYURU

1. 6754 Sayılı Bilirkişilik Kanununun 8/1-b ve 12/3 maddeleri ile Bilirkişilik Kanunu Yönetmeliğinin 21/1-b ve 46 maddeleri uyarınca bilirkişiliğe kabule ve bilirkişilerin sicile ve listeye kaydedilmesine karar vermek görevimiz doğrultusunda Bölge Kurulumuz tarafından, yetki çevremiz olan ANKARA, AKSARAY, BARTIN, BOLU, ÇANKIRI, DÜZCE, ESKİŞEHİR, KARABÜK, KARAMAN, KASTAMONU, KAYSERİ, KIRIKKALE, KIRŞEHİR, KONYA, NEVŞEHİR, SİVAS, YOZGAT ve ZONGULDAK illeri adli ve idari yargı merciileri, icra müdürlükleri ve tüketici hakem heyetlerince yapılacak görevlendirmelere esas olmak üzere hazırlanacak bilirkişi listesi için yapılan ilan ile Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığının 29/11/2017 tarihinde internet sitesinde yayımladığı bilirkişiliğe kabule ve bilirkişilik başvuru usul ve esaslarına ilişkin duyuruda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda 01/12/2017 ila 11/12/2017 tarihleri arasında gerek bizzat bölge kurulumuza, gerek yetki çevremizde bulunan ilk derece mahkemeleri adli yargı adalet komisyonlarına müracaat ile ve gerek e-devlet sistemi üzerinden bilirkişilik yapmak isteyenlerin başvuruları alınmıştır.

2. Başvurularda gerek Daire Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda belirtilen belgeler ve gerek kurulumuz internet sayfasında yer alan başvuru için istenilen belgeler ilan edilmiştir.

3. Kurulumuzca yapılan değerlendirmeler öncelikle usul yönünden istenilen bütün belgelerin tamam olup olmadığı noktasında yapılarak duyurularda belirtilen belgelerinde eksiklik bulunanlar 26/12/2017 tarihinde ilan edilmiş ve ilgililere eksikliklerini tamamlamaları için 15 günlük kesin süre verilmiştir.

4. Kurulumuzca yapılan değerlendirme neticesinde eksik belgelerini ibraz edenlerin evrakı esas yönünden de incelenerek aranan nitelikleri taşımadıkları belirlenen kişiler ile 15 günlük kesin sürede eksik evrak ve belgesini tamamlamak için başvuru yapmayanlar duyurunun ekinde liste halinde gösterilmişlerdir.

5. Bilirkişilik Kanunu Yönetmeliğinin 42/5 maddesi uyarınca başvuruları reddedilenlere ilişkin bu listenin ilanı aynı zamanda tebliğ mahiyetindedir. Başvuruları reddedilenler 6754 S.K.'un 15/1 maddesi uyarınca tebliğ (ilan) tarihinden itibaren (22/01/2018 tarihinden itibaren) otuz gün (30 gün) içinde Başkanlığımıza verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine beyanda bulunmak veya bir başka Bölge Kurulu veya Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı veyahut Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla dilekçe gönderilmek suretiyle Bilirkişilik Bölge Kurulumuza itirazda bulunabilirler.

Tebliğ mahiyetinde ilanen duyurulur. 22/01/2018

EKSİK EVRAKI BULUNANLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ NETİCESİNDE BAŞVURULARI RED EDİLENLERİN LİSTESİ

EKSİK EVRAKI BULUNANLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ NETİCESİNDE EKSİK EVRAKINI TAMAMLAMAYANLARIN LİSTESİ


SİTEMİZİ
 
2017 | Ankara Bilirkişilik Bölge Kurulu
Mustafa Kemal Mah. 2151. Cadde, No:34/B Çankaya/ANKARA