Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
2023 Yılı Konkordato Komiserliği Başvuru Sonuçları Hakkında Duyuru
05.01.2024

1-2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 290 ıncı maddesinde konkordato komiserlerinin, bilirkişilik bölge kurulları tarafından oluşturulan komiser listesinden seçileceği hüküm altına alınmıştır.

2-Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığının 12.10.2023 ve 01.12.2023 tarihlerinde internet sitesinde yayımladığı Konkordato Komiserliği Başvuru Usul Ve Esaslarına İlişkin Duyuru ile belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda 30 Ekim – 13 Kasım 2023 ve 4-5 Aralık 2023 tarihleri arasında e-devlet sistemi üzerinden konkordato komiserliği yapmak isteyenlerin başvuruları alınmıştır.

3-Daire Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda; konkordato komiserinde bulunması gereken şartlar, Konkordato Komiserliği Ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmelik’teki düzenlemeler dikkate alınarak belirlenmiş, başvuru usulü ve başvuruya eklenecek belgeler de ilan edilmiştir.

Ayrıca başvurunun nasıl yapılacağını gösterir başvuru kılavuzu ile imzalanıp başvuruya eklenmesi gereken beyanname de duyuru ekinde ilan edilmiştir.

4-Toplam 577 kişi, başvuru takviminde konkordato komiseri olmak için başvuruda bulunmuştur.

5-Kurulumuza yapılan başvurular, öncelikle başvuru kılavuzunda gösterilen biçimde usulüne uygun bir başvuru bulunulup bulunulmadığına bakılarak değerlendirmeye alınmıştır.

6-Usulüne uygun başvuru için öncelikle doldurulan başvuru formunun elektronik imza veya mobil imza ile imzalanmış olması ilk şart olarak incelenmiştir. Usulüne uygun bir başvuru formu doldurulduktan sonra duyuruda ilan edilen belgelerin ibraz edilip edilmediğine bakılmıştır. Bu kapsamda;

a-Lisans diplomasının aslı veya onaylı örneği,

b-Duyurunun “Başvuru şartları” bölümünün (ç), (d), (e), (f) ve (g) bentlerinde gösterilen engellerin kendisinde bulunmadığına dair duyuru Ek-2 de yer alan beyanname,

c-En az beş yıllık mesleki tecrübesini gösterir belge (görev belgesi, mesleki faaliyet belgesi, uzmanlık belgesi vb.),

d-Konkordato komiserliği temel eğitimi katılım belgesinin sisteme okunaklı bir şekilde kayıt edilip edilmediğine bakılmıştır.

7-Duyuruda istenilen belgeleri tam olan başvurucuların;

a-26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak,

b-Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış olmak, sanat icrasından veya mesleki faaliyetten yasaklı bulunmamak,

c-Kamu hizmetinden yasaklı olmamak,

d-Fiilen yürütmekte olduğu mesleğinin ilgili mevzuatında, komiserliği yürütmesine engel bir hüküm bulunmamak,

e-Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak  (Uyap üzerinden adli sicil kayıtları ve derdest soruşturma ve kovuşturma dosyalarından) şartları bakımından ayrı ayrı araştırmaları yapılıp başvuruları değerlendirilmiştir.

Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından dolayı hakkında kovuşturma yapılanların başvurularının reddi gerektiği değerlendirilmiştir.

8- Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı’nın 14/12/2020 tarih ve E-74073113-010.99-48678 sayılı yazısı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 08/12/2020 tarih ve E-64913683-045.02- 2776038  sayılı yazısında; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışanların ikinci görev yasağı nedeniyle konkordato komiserliği yapamayacakları bildirilmiş olmakla başvurucular arasında bulunanlardan 657 Sayılı Kanuna tabi olarak çalışanların hem bu gerekçeyle hem de varsa diğer eksiklikleri nedeniyle başvurularının reddi gerektiği değerlendirilmiştir.

9-30/01/2019 tarihli ve 30671 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesine göre Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 30 Ocak 2019 tarihinden önce alınan komiserlik eğitimleri, listeye kayıt için yapılacak başvurularda dikkate alınmamıştır.

10-Kamu Gözetimi ve Muhasebe Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmiş faal bağımsız denetçilerden, konkordato komiser listelerinde yer almak isteyen ve başvuru tarihleri arasında sisteme giriş yaparak başvuru formlarını oluşturarak kayıt için gerekli adımları tamamlayanların başvuruları; 14.11.2023 gün E-65445614-622.03-20463 sayılı yazı ile bölge kurulumuza gönderilmiş olan liste esas alınarak değerlendirilmiş olup, gerekli şartları taşıyanların konkordato komiseri listesine kabulleri yapılmıştır.

11-Kamu Gözetimi ve Muhasebe Standartları Kurumu tarafından bildirilen listede adı olmakla birlikte sistem üzerinden Bölge Kurulunuza başvuru yapmayan, kişiler ile ilgili değerlendirme yapılmamış ve bu kişiler listelere alınmamıştır.

12-Bütün bu açıklamalar kapsamında bölge kurulumuza yaptıkları başvuruları usul ve esas bakımından uygun görülerek KABUL edilen kişilerin Konkordato Komiserliği Ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğinin 18/3 maddesi uyarınca üç yıllığına listeye kayıt edilmeleri, başvuruları usul ve esas bakımından uygun görülmeyenlerin ise başvurularının REDDİ, Kamu Gözetimi ve Muhasebe Standartları Kurumu tarafından ismi bildirilen ancak ilan süresi içerisinde usulüne uygun başvurusu bulunmayan kişilerle ilgili değerlendirme yapılmayarak liste dışı bırakılmaları gerektiği değerlendirilmiştir.

 13-Bilirkişilik Bölge Kurulumuz Konkordato Komiserliği listesinde kayıtlı iken 2023 yılı başvuru döneminde Konkordato Komiserliği süresinin dolmasına rağmen süresi içerisinde yenileme talebinde bulunmadıkları anlaşılanların konkordato komiserliği listesinden çıkarılmaları gerektiği değerlendirilmiştir.

14-Daire Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda da belirtildiği üzere başvurunun kabul veya reddine ilişkin karar bilirkişilik bölge kurulumuzun internet sitesinde yayımlanmak suretiyle duyurulmuş olup bu ilan tebliğ yerine geçecektir.

15-Başvuru sorgulaması TC kimlik numarası ve doğrulama kodu girilerek yapılacaktır.

16-Başvuru sonuçlarına karşı 6754 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin 1 inci fıkrası gereğince tebliğ mahiyetinde listelerin internetten ilan edildiği tarihten itibaren 30 gün içinde UYAP Bilişim Sistemi Bilirkişi Portalı üzerinden veya fiziki olarak Başkanlığımıza verilecek dilekçe veya bir başka Bölge kurulu veya Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı veyahut Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla dilekçe gönderilmek suretiyle itiraz edilebilecektir.

Tebliğ mahiyetinde ilanen duyurulur. 05/01/2024

 

Başvuru Sonuç Sorgulama

T.C.KİMLİK NO
ADI SOYADI
DOĞUM TARİHİ
Güvenlik Kodu

Sonuç

Adres

Mustafa Kemal Mah. 2151. Cadde, No:34/B, Kat.2 Söğütözü - Çankaya/ANKARA

Telefon

312 218 78 13

Fax : 0312 219 68 47

E-Posta

ankarabbkisaretadalet.gov.tr

Adalet Bakanlığı Logosu